- บริการออนไลน์ -

- ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์ -

image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำงานเชิงรุก ทั้งเรื่องการวางแผนประสานงาน ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นกลางถูกต้อง เพิ่มบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

image
image
image
image
image