ประวัติสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี
 
 
 
 

   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์พุทธศักราช 2540 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2540 มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของรัฐและปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยมีสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อกลางในการดำเนินการ เริ่มแรกใช้สถานที่อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ทำการชั่วคราว แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน จึงได้ย้ายไปขอใช้ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัด บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว ในเวลาต่อมา เมื่อเดือนเมษายน 2544 ได้ย้ายไปเช่าอาคารเอกชนเลขที่ 286 / 69-70 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอาคารปฏิบัติงานชั่วคราวอยู่อีกระยะหนึ่ง ขณะเดียวกัน ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่บนเนื้อที่ 20 ไร่เศษ ณ บริเวณทางเข้าวัดเขาเม็งอมรเมศร์ เลขที่ 151 หมู่ที่ 13 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมพ.ศ. 2543 โดยมีคุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นเป็นประธาน  นายประยูร จันทวงศ์ เป็น ผู้อำนวยการ สปข.8 การก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ สำเร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 รวมระยะเวลาก่อสร้างสองปีเศษ จากนั้นจึงได้ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ อาคารที่ทำการหลังใหม่อย่างถาวร จวบจนถึงปัจจุบัน 

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar