ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคากลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้การเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/2566 (งวดที่ 7 )

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข้าว1_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar