ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คุมช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม ต้องขออนุญาตจำหน่าย หรือแปรรูป ห้ามขายผ่านตู้-โฆษณาทุกช่องทาง รวมถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลแล้ววันนี้ ❗❗

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สาระสำคัญคือ ควบคุมไม่ให้นำกัญชาเฉพาะส่วนที่เป็นช่อดอกไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร หากผู้ใดต้องการนำช่อดอกกัญชาไปศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูป ต้องได้รับอนุญาต ตามมาตรา 46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข อาทิ

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี, สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการ เว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

-ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมในทุกช่องทางเพื่อการค้า

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ในสถานที่ดังต่อไปนี้

(ก) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

(ข) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(ค) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มีโทษตาม มาตรา 78 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กัญชา #กฎหมาย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :