ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมการจัดจ้างผู้ช่วยนักวิจัยสนัับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนุบรี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสาร 5.pdf |


คะแนนโหวต :