ประชาสัมพันธ์ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเหลือประชาชนจากภัยหนาว

ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาจากการปฎิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยหนาว


ไฟล์เอกสารประกอบ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน.pdf |


คะแนนโหวต :