ประกาศศูนย์บริหารและประสานการแฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การประสานงานเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของผู้ป่วยติเเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศกจ.pdf |


คะแนนโหวต :