ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคากลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้การเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 (งวดที่ 14 )

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข้าวงวด 14_removed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar