สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์จัดโครการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 26.pdf |


คะแนนโหวต :