สำนักนายกรัฐมนตรี เร่งพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเผยแพร่ประชาสั_removed.pdf |


คะแนนโหวต :