ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาขอคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสมบัติ ธรธรรม)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข้อมูลตรวจสอบประวัติความประพฤตินายสมบัติ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar