พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
• ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
• ยึดมั่นในศาสนา
• มั่นคงในสถาบันกษัตริย์
• มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
• รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี
• ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
• ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
• ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทำ - มีอาชีพ
• การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ
• การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด
• ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว

4. เป็นพลเมืองที่ดี
• การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
• ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่ เป็นพลเมืองดี
• การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร

#พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :