จังหวัดเพชรบุรี สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ เตรียมแผนรองรับการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษ กลับตัวกลับใจ ให้ผู้พ้นโทษมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยของสังคม

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (14 กันยายน 2564) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ ครั้งที่ 3/2564 ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

   นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขัง เร่งประสานทุกภาคส่วน เตรียมการช่วยเหลือฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวทุกคดี มุ่งเน้น 4 ด้านทั้งร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และอาชีพ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ สามารถกลับตัวกลับใจได้ ให้ผู้พ้นโทษมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลเมืองดี ส่งเสริมหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยของสังคม สำหรับผู้พ้นโทษของจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ร้องขอการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีทั้งความต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพ ขอเข้ารับการฝึกวิชาชีพทางด้านช่างซ่อม ช่างตัดผม เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ รวมถึง ต้องการทุนการศึกษาบุตร และการรักษาพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ จะได้ประสานผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ให้การช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม หวังให้ผู้พ้นโทษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับตัวเข้ากับสังคมและครอบครัว ใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

////////////////

ที่มา : ศิวะ จันทร์แสง ส.ปชส.เพชรบุรี

จัดทำข้อมูล : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.8 กาญจนบุรี / 14 ก.ย.2564

 คะแนนโหวต :