ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.ฉีดวัคซีนพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอเมือง มโนรมย์ สรรพยา และหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์มพระราชทาน จากศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ให้แก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท จำนวน 427 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่ศูนย์ผู้สูงอายุท่าแจง อำเภอมโนรมย์ จำนวน 318 คน ณ โรงพยาบาลมโนรมย์ อำเภอสรรพยา จำนวน 337 คน ณ โรงพยาบาลสรรพยา และอำเภอหนองมะโมง จำนวน 161 คน ณ โรงพยาบาลหนองมะโมง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และพระภิกษุ

     ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว.ได้เลือกจังหวัดชัยนาท เป็น 1 ใน 17 จังหวัด ที่ได้รับวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม จำนวน 5,000 โด๊ส เพื่อฉีดให้กับชาวชัยนาท จำนวน 2,500 คน (คนละ 2โด๊ส) ใน 8 อำเภอ ของจังหวัดชัยนาท ซึ่ง วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนพระราชทาน จากศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ที่จะฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน

//////////////////////////////

ที่มา : เกวลี เกิดน้อย สวท.ชัยนาท

จัดทำข้อมูล : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.8 กาญจนบุรี / 10 ก.ย.64

 คะแนนโหวต :