สิทธิบัตรทอง รักษาแล้วเสียหาย ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้ จริงหรือ ?

สิทธิบัตรทอง รักษาแล้วเสียหาย ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้ จริงหรือ ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลจริง ✅

หากผู้มีสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท) ใช้สิทธิรักษาแล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการ

แต่ต้องยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

โดยกำหนดประเภทความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็น 3 กรณี คือ

ประเภทที่ 1 เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร (240,000 – 400,000)

ประเภทที่ 2 พิการหรือสูญเสียอวัยวะ (100,000 – 240,000)

ประเภทที่ 3 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง (ไม่เกิน 100,000 บาท)

ซึ่งอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวนั้นเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ไม่ใช่เงินชดเชย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการกับหน่วยบริการ โดยไม่พิสูจน์ถูกผิด

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่...

www.nhso.go.th หรือ สายด่วน 1330 หรือ

เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. พิมพ์ @nhso เพื่อสอบถามข้อมูล

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

#ข่าวจริงประเทศไทย #สปสช #บัตรทอง

#กระทรวงสาธารณสุข


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar