24 พฤษภาคม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ"

24 พฤษภาคม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ"

.

ที่ประชุม ครม. (11 ม.ค. 65) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

.

โดยเจตนารมณ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 นั้น มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชน ช่วยกันดูแลรักษาพร้อมกับได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน

.

ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เกิดความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและยั่งยืน ตลอดจนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างป็นรูปธรรม

.

ปัจจุบันประเทศไทยมีป่าชุมชนแล้ว 11,327 แห่ง และมีชุมชนที่มีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน เนื้อที่รวม 6.29 ล้านไร่ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศให้ได้ 15,000 แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 10 ล้านไร่

.

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

.

#วันป่าชุมชนแห่งชาติ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar