ครม.เคาะ! ขยายเวลาส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ถึง ก.ย. 66

ครม.เคาะ! ขยายเวลาส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ถึง ก.ย. 66 เกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 94,888 คน พื้นที่ปลูก 847,373 ไร่

.

ที่ประชุม ครม. (31 ม.ค. 66) เห็นชอบขยายเวลาการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566 จากเดิมสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565

.

โครงการฯ นี้ เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี 60 ภายใต้กรอบวงเงิน 9,696.52 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ได้พื้นที่ 1 ล้านไร่ มีเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นสมาชิก 5 คนขึ้นไป มีพื้นที่รวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ มีทะเบียนเกษตรกร และมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผลการดำเนินการระหว่างปี 60 - 64 มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 94,888 คน (4,636 กลุ่ม) และมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ร่วมโครงการฯ 847,373.7 ไร่

.

รูปแบบการส่งเสริม : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร ที่ผ่านการประเมินตามที่กำหนดไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งจ่ายเงิน 3 ระยะ ต่อเนื่อง 3 ปี

1. ระยะเตรียมความพร้อม (T1) ไร่ละ 2,000 บาท

2. ระยะปรับเปลี่ยน (T2) ไร่ละ 3,000 บาท

3. ระยะการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) (T3) ไร่ละ 4,000 บาท

.

ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ : สามารถผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ได้ประมาณ 400,000 ตัน สร้างกลุ่มชาวนาที่มีความเข้มแข็ง รักษาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล

.

ซึ่งในที่ประชุม นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มช่องทางการขายข้าวอินทรีย์ เช่น การค้าออนไลน์ ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง รวมถึงพัฒนาการตลาดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64382

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------

👍Website : www.thaigov.go.th

👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า

👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar