ครม.ไฟเขียวแก้กฎ ก.พ.เพิ่มโรคจิต – โรคอารมณ์ผิดปกติ

ครม.ไฟเขียวแก้กฎ ก.พ.เพิ่มโรคจิต – โรคอารมณ์ผิดปกติ ลักษณะต้องห้ามรับราชการ พร้อมยกเลิกโรควัณโรค (ออกจากลักษณะต้องห้าม)

.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

.

ในการแก้ไขได้ยกเลิก “โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ” ออกจากลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน เนื่องจากโรควัณโรคมีแนวโน้มที่ลดลง และใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ สามารถหายได้

.

พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มโรคจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) ที่มีอาการเด่นชัดรุนแรง หรือเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นลักษณะต้องห้าม

.

🚫🚫 ส่วนโรคอื่นๆ ยังคงกำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามตามเดิม ได้แก่...

.

1.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

2.โรคติดยาเสพติดให้โทษ

3.โรคพิษสุราเรื้อรัง

4.โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

.

ทั้งนี้ มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

#realnewsthailand #ข่าวจริงประเทศไทย #คณะรัฐมนตรี #โรคจิต #โรคอารมณ์ผิดปกติ #โรควัณโรค #ข้าราชการ #ข้าราชการพลเรือน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :