วันที่ 20 กันยายน 2554 วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 20 กันยายน 2554 เป็นวันสำคัญ

• วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

• วันเยาวชนแห่งชาติ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 โดยพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ด้วยนั้นเอง

• วันรัฐวิสาหกิจไทย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 คือ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างรัฐกับองค์กร

• วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2538 ประกาศให้วันที่ 20 กันยายน เป็นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาสทางเรือจากท่าน้ำสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปจนถึงประตูน้ำท่าไข่ จังหวัดฉะเฉิงเทรา รวมระยะทางทั้งสิ้น 72 กิโลเมตร ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง การเสด็จประพาสทางเรือครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นที่มาของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่จะสืบสานปณิธาน และพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่า ”คลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไป”

#วันพระราชสมภพรัชกาลที่5
#วันเยาวชนแห่งชาติ
#วันรัฐวิสาหกิจไทย
#วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :